หน่วยงานความมั่นคงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาและจัดระเบียบพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า

วันนี้(8 พ.ค.61) ที่ห้องตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับพลตรี มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 หน่วยงานด้านความมั่นคง ส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน/ที่สาธารณประโยชน์ อาทิ การบุกรุกที่สาธารณะ การก่อสร้างอาคารโดยไม่ถูกต้อง การเก็บเงินค่าเหยียบแผ่นดินพื้นที่บริเวณเกาะเต่าและเกาะนางยวน การออกเอกสารโดยมิชอบ , กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการรถโดยสาร/รถแท็กซี่ อาทิ การจัดระเบียบรถสาธารณะ การเอารัดเอาเปรียบค่าโดยสารจากนักท่องเที่ยว การประกอบกิจการรถเช่า รถโดยสาร โดยไม่ได้รับอนุญาต และการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ , กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับการจัดระเบียบการท่องเที่ยวแนวชายหาด อาทิ ผู้ประกอบการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล การก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ ชายหาดสาธารณะ ปัญหาแม่ค้าหาบเร่บนชายหาดรบกวนนักท่องเที่ยว

ขณะที่ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่พบได้แก่ การเปิด-ปิด สถานบริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด ปัญหายาเสพติด การประกอบกิจการโรงแรม/ที่พัก โดยไม่ถูกต้อง และปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ได้แก่ การเปิดกิจการสอนดำน้ำโดยไม่ถูกต้อง มลพิษทางเสียงจากการขึ้นลงของเครื่องบิน และปัญหาการประกอบกิจการของชาวต่างชาติ เช่น ร้านอาหาร และสถานบันเทิง เป็นต้น.

Back To Top